Dina rättigheter


När du är student kan det vara svårt att hålla reda på vilka rättigheter du har. Av denna anledning har vi på Mälardalens Studentkår sammanställt information som du kan ta del av här på vår hemsida. Dina rättigheter regleras delvis i lagar och förordningar, men även i lokala föreskrifter vid Mälardalens högskola.

Studentinflytande

Enligt paragraf 4a i det första kapitlet av högskolelagen ska studenter ha rätt till att utöva inflytande över utbildningarna vid högskolorna, vilka i sin tur ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningarna (SFS 1992:1434). Med andra ord har du som student rätt att vara representerad när beslut fattas eller när det sker någon form av beredning som kan ha betydelse för din utbildning eller studenters situation på högskolan. Vid varje akademi bör det finnas programråd där du som student kan engagera dig och driva de frågor som är aktuella för just din utbildning. Om du är intresserad av vad studentinflytande innebär så kan du läsa mer om det här.

Kursplan och kurslitteratur

I den 14:e och den 15:e paragrafen av högskoleförordningen står det att det ska finnas en kursplan för varje kurs. I kursplanen ska det finnas information om kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs (SFS 1993:100).  Föreskrifterna i kursplanerna är således juridiskt bindande, precis som lagar och förordningar. I Mälardalens högskolas regler för kursplaner framgår det att kurslitteraturen ska vara fastställd och dokumenterad i Selma senast tre veckor före kursstart. Det är akademichefen som fattar beslut om kurslitteratur, men hen kan delegera uppgiften vidare. Vidaredelegation ska framgå av akademins delegationsordning. Vill du läsa mer om vad det är för regler som gäller för kursplaner vid Mälardalens högskola så kan du följa knappen som finns i verktygsfältet till höger.

Examination

Högskoleförordningens sjätte kapitel omnämner i paragraf 21 att om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomföra ett prov för att få ett godkänt resultat på en kurs eller ett delmoment i en kurs, så måste det finnas fem tillfällen för att genomföra provet (SFS 1993:100). I samma paragraf nämns det att ifall en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten har genomgått praktik eller motsvarande utbildning, så måste det finnas minst två praktik- eller motsvarande utbildningsperioder (SFS 1993:100). Vad gäller byte av examinator så har en student enligt den 22 paragrafen i kapitel sex av högskoleförordningen rätt till att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar mot det, efter att ha genomfört två prov för en kurs eller i ett delmoment av en kurs. Du kan även läsa mer om vilka examinationsregler som gäller vid Mälardalens högskola genom att följa knappen som finns i verktygsfältet till höger.

Kursvärderingar

Efter genomgången kurs ska du få möjlighet att lämna synpunkter på kursen, vilket omnämns i den 14:e paragrafen av högskoleförordningen. Högskolan ska i sin tur sammanställa dessa kursvärderingar samt informera om de resultat och eventuella beslut om åtgärder för det som kommit till uttryck i kursvärderingarna. Resultaten ska finnas lättillgängliga för studenterna (SFS 1993:100). Vid Mälardalens högskola sker utformningen och uppföljningen av kursvärderingar i samråd med studentrepresentanter. Du som är student ska ha rätt att genomföra kursvärderingar anonymt.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås