Studentombudsmannen


Vid Mälardalens högskola är studentombudsmannen anställd av högskolan. Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt och kan hjälpa dig som student om du upplever att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad, trakasserad eller om du har frågor berörande regler och rättigheter. Studentombudsmannen samarbetar med vice ordförande med ansvar för studentinflytande i frågor som berör dina rättigheter.

Vad gör studentombudsmannen?

  • Lyssnar till och diskuterar frågor och synpunkter som rör högskolans verksamhet.
  • Ger stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter.
  • Hjälper studenter som upplever sig diskriminerade.
  • Vägleder studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Diskriminering

Mälardalens Högskola ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Därför arbetar högskolan aktivt med att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så tveka inte att vända dig till ansvarig lärare eller till studentombudsmannen. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Jonatan Mathiasson
Studentombudsman

Telefon: 021 -10 31 57
E-post: studentombudsman@mdh.se


© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås