Studentinflytande


Studentinflytande är Studentkårens huvuduppgift. Därför är det viktigt att studenterna kommer till tals genom representanter i olika råd och nämnder på högskolan där utbildningsbevakning bedrivs. Bland annat nämns det i högskolelagens fjärde paragraf av kapitel 1 att ”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen” (SFS 1992:1434).

Det finns två organiserade former av studentinflytande vid Mälardalens högskola. Den ena är kursvärderingar och den andra formen av studentinflytande är studentrepresentation.

Kursvärderingar

Det vanligaste sättet för dig som student att påverka högskolans utbildningar är genom kursvärderingar. I kursvärderingarna kan du formellt framföra dina synpunkter på de kurser du läst och på så vis komma med förbättringsförslag och respons. Därmed har du möjlighet att påverka innehållet i kurserna. Kursvärderingarna ska sedan sammanställas och finnas tillgängliga hos ansvarig akademi, så alla kan läsa dem. Du som är student ska ha rätt att genomföra kursvärderingar anonymt.

Studentrepresentation

Studentrepresentation innebär att en student representerar alla studenter på sin utbildning, vid sin akademi eller vid högskoleövergripande beredande och beslutande organ. Studenterna har rätt att bli representerade i de organ som behandlar ärenden som har med utbildning att göra eller på annat sätt berör studenters situation. Mälardalens Studentkår, som erkänd studentkår vid högskolan, är den organisation som ansvarar för att utse dessa studentrepresentanter samt säkerställa denna form av studentinflytande. Du kan läsa mer om studentrepresentation här!

Jessica Tallbacka
Ordförande
Telefon: 021 – 10 16 75
E-post: inflytande@mds.mdh.se


© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås