Your rights


When you’re a student, it can be hard keeping up with your rights. For this reason, Mälardalen Student Union has collected information you can take part of on our website. Your rights are regulated in laws and regulations, but also in local bylaws at Mälardalen University.

Student influence

According to paragraph 4a in the first chapter of the Higher Education Act, students have a right to have influence over the education given at all universities. The universities are by law forced to act to make sure students are an active part of development of the education (SFS 1992:144). In other words, you as a student have a right to be represented when decisions are prepared or made regarding your education or students’ overall situation at the university. At every academy, there should be a program counsel, where you as a student can get involved and pursue important issues for your specific program. If you’re interested in what student influence means, you can read more about it here.

Course plan and course literature

In the 14th and 15th paragraph of the Higher Education regulations, it says that there has to be a course plan for every course given. The plan must include information about the course’s level, points given, goals, special eligibility, the forms used for assessment and other prescripts needed (SFS 1993:100). The prescripts in the course plans are legally bound, just like laws and regulations. In Mälardalen University’s regulations of course plans, it’s stated that the course literature has to be selected and documented in Selma at least three weeks before the course starts. The head of the academy makes the formal decision about course literature, but can delegate the task to others. Delegation must be noted in the academy’s delegation order. If you want to read more about course plans regulations at Mälardalen University, you can follow the button to the right.

Examinations

Högskoleförordningens sjätte kapitel omnämner i paragraf 21 att om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomföra ett prov för att få ett godkänt resultat på en kurs eller ett delmoment i en kurs, så måste det finnas fem tillfällen för att genomföra provet (SFS 1993:100). I samma paragraf nämns det att ifall en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten har genomgått praktik eller motsvarande utbildning, så måste det finnas minst två praktik- eller motsvarande utbildningsperioder (SFS 1993:100). Vad gäller byte av examinator så har en student enligt den 22 paragrafen i kapitel sex av högskoleförordningen rätt till att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar mot det, efter att ha genomfört två prov för en kurs eller i ett delmoment av en kurs. Du kan även läsa mer om vilka examinationsregler som gäller vid Mälardalens högskola genom att följa knappen som finns i verktygsfältet till höger.

Kursvärderingar

Efter genomgången kurs ska du få möjlighet att lämna synpunkter på kursen, vilket omnämns i den 14:e paragrafen av högskoleförordningen. Högskolan ska i sin tur sammanställa dessa kursvärderingar samt informera om de resultat och eventuella beslut om åtgärder för det som kommit till uttryck i kursvärderingarna. Resultaten ska finnas lättillgängliga för studenterna (SFS 1993:100). Vid Mälardalens högskola sker utformningen och uppföljningen av kursvärderingar i samråd med studentrepresentanter. Du som är student ska ha rätt att genomföra kursvärderingar anonymt.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås