Lika villkor


Eftersom Mälardalens högskola är ett lärosäte så finns det ett ansvar att alla studenter ges lika villkor att delta i undervisningen. För att möjliggöra för studenterna att delta i undervisningen måste Högskolan med andra ord bedriva ett arbete för att det ska bli mer jämlikt. Genom ett förebyggande arbete, där exempelvis lokaler tillgänglighetsanpassas och personal utbildas i frågor som rör diskriminering, kan högskolan bli mer jämlik.

Jämlikhet, diskriminering och trakasserier

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student, eller någon som har sökt till en utbildning på Mälardalens högskola, sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning.Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då behandlingen har samband med en av ovanstående diskrimineringsgrunder.

Mälardalens högskola har upprättat en punktlista för dig som upplever att du eller någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier:

  • Säg ifrån! Du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är kränkande eller obehagligt.
  • Berätta om händelsen för någon person du har förtroende för.
  • Skriv ned! Anteckna tid, plats och vad som hände. Detta kan utgöra viktig dokumentation om du vill föra saken vidare.

Du som är student eller doktorand på Mälardalens högskola kan få hjälp i form av samtal och vägledning av högskolans studentombudsman, eller doktorandombudsman, och Mälardalens Studentkårs vice ordförande med inflytandeansvar. Du väljer själv om du vill göra en anmälan. Den utförs skriftligen till högskolans rektor.

Petra Wellström
Student influence
Phone: 073-059 70 81
E-mail: inflytande@mdsu.se


© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås