Studiemiljö

Alla individer som börjar studera på högskolan har olika förutsättningar. Det finns exempelvis de som börjar studera direkt efter gymnasietiden medan andra väljer att bli studenter i ett senare skede av sina liv. Det finns mycket som kan påverka studiemiljön under din studietid. Det kan vara någonting som hänt i ditt privatliv, schemaläggning som inte fungerar eller studieutrymmen som inte håller måttet. Av denna anledning är det oerhört viktigt att det finns människor som arbetar kontinuerligt med att förbättra din och andra studenters studiemiljö. Dessutom bör du som student ha tillgång till kunskap om vad du har rätt till.

Arbetsmiljölagen

Avseende studenters rättigheter gällande studiemiljö så utgår högskolan från Arbetsmiljölagen. Enligt lagen är allt som kan påverka människor i deras arbete en del av arbetsmiljön. De kriterier som gäller för att det ska vara en god arbetsmiljö omnämns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån det går det att ställa följande krav på en god studiemiljö:

 • En sund och säker miljö,
 • möjlighet till att lära och utvecklas,
 • meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter,
 • rätt att medverka i studiernas uppläggning och innehåll,
 • samt möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter.

Hur kan du förbättra din studiemiljö?

För att ständigt utveckla Mälardalens högskola som studieplats är det viktigt att vi tar lärdom av inträffade händelser. Det är därför viktigt att du anmäler och rapporterar om du upplever trakasserier eller skadar dig under din tid på högskolan. Du kan även höra av dig om du har ett förslag som kan göra Mälardalens högskola till en bättre studieplats. Högskolan har ett så kallat Aj, Oj, Halloj-system.

Aj! Om du som student skadar dig under studierna ska du göra en rapport om skadan. Med arbetsskada menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från högskolan.

Oj! Med Oj-händelse menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Även händelser beroende av psykosociala faktorer som exempelvis bristande respekt mellan studenter kan ses som tillbud.

Vad gör studentkåren för att förbättra din studiemiljö?

På Mälardalens Studentkår är det vice ordförande som är studenternas skyddsombud. Som skyddsombud sitter vice ordförande med i organ och andra möten på Mälardalens högskola där beslut som rör studiemiljö och miljöfrågor fattas. Dessutom deltar vice ordförande på skyddsronder och i arbetet kring planerade byggnationer. Utöver det ska vice ordförande bevaka och hjälpa till att driva studiemiljöfrågor på högskolan. Du hittar kontaktuppgifter till vice ordförande i sidospalten.

Exempel på studiemiljöfrågor

Det finns en mängd olika studiemiljöfrågor, men vi har valt ut ett fåtal som exempel på vilka typer av frågor du kan lyfta fram när du studerar på Mälardalens högskola.

Fysisk studiemiljö

 • Undervisningslokaler
 • Belysning
 • Studieplatser
 • Mikrovågsugnar
 • Tillgänglighet

Organisatorisk och social studiemiljö

 • Stress
 • Gruppdynamik
 • Schemaläggning
 • Information
 • Relationer
 • Kränkande särbehandling

Tommie Hultgren
Vice ordförande och studerandeskyddsombud

Telefon: 073-059 70 58
E-post: vice.ordf@mdsu.se