Studera med funktionsvariation

En funktionsvariation ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på högskolan. Därför erbjuder högskolan olika typer av stöd och hjälp för att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter. Högskolan har en samordnare av särskilt pedagogiskt stöd och hon har sitt kontor vid studenttorget i Eskilstuna och Västerås. Hennes kontaktuppgifter hittar du i sidospalten.

Särskilt pedagogiskt stöd

Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsvariation, såsom dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar din studiesituation. Stödet utformas individuellt utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur. För att kunna ta del av det stöd som erbjuds måste du göra en ansökan online eller kontakta samordnaren.

Du börjar med att göra en digital ansökan i NAIS, www.nais.uhr.se. Där laddar du också upp intyg om din funktionsvariation från till exempel läkare, psykolog eller logoped. Därefter blir du inbjuden till möte med en samordnare för att diskutera ditt individuella behov av stöd. Samordnaren skriver sedan ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du visar för lärare/examinator som tar beslut om de rekommenderade stödåtgärderna utifrån gällande kursplan.

Det intyg som du får med dig från samordnaren är tidsbegränsat och rekommenderar oftast olika former av stöd och anpassningar för en specifik utbildning eller kurs. Du är själv ansvarig för att kontakta samordnaren för att uppdatera intyget.

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren, tala om vilka behov du har och visa upp intyget du har fått av samordnaren. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om du har frågor eller om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren.

Vem kan få stöd?

För att få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd måste du kunna uppvisa en utredning eller diagnos gjord av en specialist inom den aktuella funktionsvariationen. Med funktionsvariation avses läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, samt fysisk, psykisk eller neurologisk funktionsvariation.

Du behöver dessutom ansöka om stödet genom www.nais.uhr.se och få din ansökan godkänd av högskolans samordnare av särskilt pedagogiskt stöd.