Studentrepresentation

Det är din rättighet som student att få dina åsikter representerade i de beslut som tas på högskolan. Mälardalens Studentkår utser därför studentrepresentanter som har i uppdrag att föra studenters talan vidare i olika organ på högskolan. Uppdraget som studentrepresentant är ett meriterande uppdrag som innebär att du har ansvar för studenters talan.

Det är Mälardalens Studentkår som har hand om studentrepresentanterna, så om du har några frågor gällande ditt uppdrag eller andra praktiska frågor kan du kontakta vår studentinflytande vars uppgifter du hittar i sidospalten.

Studentrepresentation på Mälardalens högskola

Det finns olika organ på Mälardalens högskola där studenter ges möjlighet att bli representerade. Dessa kan delas in i högskoleövergripande organ, akademiråd, programråd, branschråd och ämnesråd.

På Mälardalens högskola finns det fyra akademier där samtliga utbildningar på högskolan ingår. Akademierna är HVV, IDT, EST och UKK. För varje akademi finns ett akademiråd som har möte två gånger per termin där frågor gällande övergripande planering av utbildningar diskuteras.

Det bedrivs även 56 utbildningar på grund och avancerad nivå på Mälardalens högskola. De flesta utbildningar ska ha ett eget programråd som hålls av programsamordnaren tillsammans med lärare som inkluderas på den utbildningen. I programråd diskuteras helheten av programmet. I programrådet kan det också göras programutvärderingar och föreslås ändringar till följd av dessa. Några studenter, vanligtvis två stycken, som läser utbildningen ska också vara representerade i dessa programråd och det är önskvärt om de studenterna tillhör olika årskullar.

För majoriteten av programmen vid akademierna finns det ett branschråd där de som arbetar med programmet träffar personer från företag och organisationer som har intresse av examinerade studenter från programmet. Här diskuteras utvecklingen och framtidsbehov inom respektive bransch.

Vad gör en studentrepresentant?

Som studentrepresentant får du ett arvode för antal timmar du deltar på möten och bedriver studentinflytande om du är medlem i Mälardalens Studentkår. Med fokus på att du representerar en stor skara studenter går du som studentrepresentant på sammanträden där du representerar studenternas intressen, inte dina egna. Du kommer att bli kallad till de sammanträden som sker i den nämnd eller det råd som du blivit utsedd till. Kallelsen kommer att skickas till dig i förväg på den mejladressen du angivit.

PETRA WELLSTRÖM
Studentinflytande
Telefon: 073-059 70 81
E-post: inflytande@mdsu.se

Som studentrepresentant arvoderas du 120kr per timme om du har ett medlemskap i Mälardalens Studentkår. Studentinflytandeansvarig utser de studentrepresentanter som bedriver studentinflytande i högskolans råd och nämnder. Som studentrepresentant får du ett meriterande uppdrag och en värdefull merit på CV:t. Du intresseanmäler dig till uppdraget som en studentrepresentant genom att klicka på knappen ovanför.