Studentombudsmannen

Vid Mälardalens högskola är studentombudsmannen anställd av högskolan. Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt och kan hjälpa dig som student om du upplever att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad, trakasserad eller om du har frågor berörande regler och rättigheter. Studentombudsmannen samarbetar med vice ordförande med ansvar för studentinflytande i frågor som berör dina rättigheter.

Vad gör studentombudsmannen?

  • Lyssnar till och diskuterar frågor och synpunkter som rör högskolans verksamhet.
  • Ger stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter.
  • Hjälper studenter som upplever sig diskriminerade.
  • Vägleder studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Diskriminering

Mälardalens Högskola ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Därför arbetar högskolan aktivt med att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så tveka inte att vända dig till ansvarig lärare eller till studentombudsmannen. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens hemsida.

För dig som doktorand

I de fall då en doktorand inte anser sig kunna vända sig till sin handledare, avdelningschef eller studentombudsman, ska en prodekan kunna fungera som doktorandombudsman/diskussionspartner kring doktorandens problem rörande forskarutbildning. Doktoranden själv eller doktorandrådet tar kontakt med den prodekan som denne/de bedömer vara bäst lämpad i fall till fall.

Amanda Flores
Studentombudsman

Telefon: 021 -10 31 57
E-post: studentombudsman@mdh.se