DINA RÄTTIGHETER

Dina rättigheter

När du är student kan det vara svårt att hålla reda på vilka rättigheter du har. Av denna anledning har vi på Mälardalens Studentkår sammanställt information som du kan ta del av här på vår hemsida. Dina rättigheter regleras delvis i lagar och förordningar, men även i lokala föreskrifter vid Mälardalens högskola.

Studentinflytande

Enligt paragraf 4a i det första kapitlet av högskolelagen ska studenter ha rätt till att utöva inflytande över utbildningarna vid högskolorna, vilka i sin tur ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningarna (SFS 1992:1434). Med andra ord har du som student rätt att vara representerad när beslut fattas eller när det sker någon form av beredning som kan ha betydelse för din utbildning eller studenters situation på högskolan. Vid varje akademi bör det finnas programråd där du som student kan engagera dig och driva de frågor som är aktuella för just din utbildning. Om du är intresserad av vad studentinflytande innebär så kan du läsa mer om det här.

Kursplan och kurslitteratur

I den 14:e och den 15:e paragrafen av högskoleförordningen står det att det ska finnas en kursplan för varje kurs. I kursplanen ska det finnas information om kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs (SFS 1993:100).  Föreskrifterna i kursplanerna är således juridiskt bindande, precis som lagar och förordningar. I Mälardalens högskolas regler för kursplaner framgår det att kurslitteraturen ska vara fastställd och dokumenterad i Selma senast tre veckor före kursstart. Det är akademichefen som fattar beslut om kurslitteratur, men hen kan delegera uppgiften vidare. Vidaredelegation ska framgå av akademins delegationsordning. Vill du läsa mer om vad det är för regler som gäller för kursplaner vid Mälardalens högskola så kan du följa knappen som finns i verktygsfältet till höger.

Examination

Högskoleförordningens sjätte kapitel omnämner i paragraf 21 att om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomföra ett prov för att få ett godkänt resultat på en kurs eller ett delmoment i en kurs, så måste det finnas fem tillfällen för att genomföra provet (SFS 1993:100). I samma paragraf nämns det att ifall en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten har genomgått praktik eller motsvarande utbildning, så måste det finnas minst två praktik- eller motsvarande utbildningsperioder (SFS 1993:100). Vad gäller byte av examinator så har en student enligt den 22 paragrafen i kapitel sex av högskoleförordningen rätt till att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar mot det, efter att ha genomfört två prov för en kurs eller i ett delmoment av en kurs. Du kan även läsa mer om vilka examinationsregler som gäller vid Mälardalens högskola genom att följa knappen som finns i verktygsfältet till höger.

Kursvärderingar

Efter genomgången kurs ska du få möjlighet att lämna synpunkter på kursen, vilket omnämns i den 14:e paragrafen av högskoleförordningen. Högskolan ska i sin tur sammanställa dessa kursvärderingar samt informera om de resultat och eventuella beslut om åtgärder för det som kommit till uttryck i kursvärderingarna. Resultaten ska finnas lättillgängliga för studenterna (SFS 1993:100). Vid Mälardalens högskola sker utformningen och uppföljningen av kursvärderingar i samråd med studentrepresentanter. Du som är student ska ha rätt att genomföra kursvärderingar anonymt.

Lika villkor

Eftersom Mälardalens högskola är ett lärosäte så finns det ett ansvar att alla studenter ges lika villkor att delta i undervisningen. För att möjliggöra för studenterna att delta i undervisningen måste Högskolan med andra ord bedriva ett arbete för att det ska bli mer jämlikt. Genom ett förebyggande arbete, där exempelvis lokaler tillgänglighetsanpassas och personal utbildas i frågor som rör diskriminering, kan högskolan bli mer jämlik.

Jämlikhet, diskriminering och trakasserier

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student, eller någon som har sökt till en utbildning på Mälardalens högskola, sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då behandlingen har samband med en av ovanstående diskrimineringsgrunder.

Mälardalens högskola har upprättat en punktlista för dig som upplever att du eller någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier:

  • Säg ifrån! Du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är kränkande eller obehagligt.
  • Berätta om händelsen för någon person du har förtroende för.
  • Skriv ned! Anteckna tid, plats och vad som hände. Detta kan utgöra viktig dokumentation om du vill föra saken vidare.

Du som är student eller doktorand på Mälardalens högskola kan få hjälp i form av samtal och vägledning av högskolans studentombudsman, eller doktorandombudsman, och Mälardalens Studentkår. Du väljer själv om du vill göra en anmälan. Den utförs skriftligen till högskolans rektor.

Samtalsstöd

Behöver du prata med någon? Som student har du möjlighet att prata med kuratorer, friskvårdspedagoger och studentpräster.
Studenthälsan

Du kan få samtalsstöd hos Studenthälsan vid Mälardalens Högskola.

På studenthälsan kan du som student få råd och stöd under din studietid av kuratorer och friskvårds­pedagog. Alla besök är kostnadsfria, de har tystnadsplikt och för inte journal.

Högskolekyrkan
Oavsett tro, bakgrund eller identitet är du välkommen till högskolekyrkan som finns i kårhuset i Västerås.

Tid för samtalsstöd: drop-in torsdagar kl. 12.30-14.30, annars tidsbokning via mejl/telefon

Läs mer om högskolekyrkan och deras aktiviteter här.