Undantagsbeslut från distansundervisning

Från och med 14:e december och fram till vårterminens slut ska all undervisning ske på distans enligt rektorsbeslut. Däremot har akademierna möjlighet att göra undantag för att kunna säkerställa rättssäkerhet och att studenterna kan genomföra sin utbildning i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr har verksamhetsförlagd undervisning i form av fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akademierna UKK och HVV skett utan att ha fått undantag. Nu ska retroaktiva beslut tas för att rätta till felet.

I senare delen av december skickade en grupp förskolelärarstudenter ett mejl till bland annat studentkåren för att uttrycka sitt missnöje över att fältstudier ska utföras på övningsskolorna, enligt kurslärare och kursansvariga. Studenterna ansåg att detta var för riskabelt och menade att högskolan inte tagit sitt ansvar för studenternas hälsa i och med den rådande pandemin. När studentkåren ifrågasatte kursens krav på att utföra sina fältstudier ute i verksamheten istället för på distans dök också frågan upp om huruvida fältstudier, VFU och annan verksamhetsförlagd undervisning har getts undantag från rektorsbeslutet om distansundervisning. Studentkåren ska tillhandahållas information om undantagsbeslut och/eller delta på beslutsmöten. Men när det gällde verksamhetsförlagda moment har handläggare för berörda kurser på MDH tolkat att rektorsbeslutet enbart gällde campusförlagda moment och därför har beslut om undantag inte tagits. Det uppmärksammades av studentkårens studentinflytandeansvarig och studerandeskyddsombud och studentkåren valde därför att undersökta saken närmre och pratade med rektor och prorektor om beslutet om distansundervisning.

Rektor meddelade att även fältstudier och VFU ingår i kravet om undantagsbeslut. Studentkåren skickade ett mejl till rektor och prorektor om vad som har hänt och hur vi som studentkår ville gå vidare. Ett krav som ställdes var att högskolan skulle starta en undersökning kring om detta har hänt på flera akademier. MDH genomförde skyndsamt en kontroll efter att ha uppmärksammats på att besluten saknades. Det visade sig att inte bara UKK hade missförstått beslutet, utan även HVV. Därefter har man haft kontakt med akademierna för att diskutera vad som hänt och hur man ska gå vidare för att rätta till den felaktiga processen.

Både UKK och HVV har nu eller kommer ta retroaktiva beslut om undantag för fältstudier och VFU, både för de kurser där studenter redan varit ute under HT20 och de som nyligen påbörjat eller ska starta verksamhetsförlagda moment under VT21. Både högskolan och studentkåren är av uppfattningen att studenter ska få genomföra sina utbildningar i så stor utsträckning som möjligt trots pandemin. Däremot måste det göras på ett sätt för att minska smittspridning och med en risk- och konsekvensanalys bakom sig, vilket är något både högskolan och studentkåren arbetar för. Därför har både UKK och HVV tidigare haft många dialoger med både de regionala smittskyddsläkarna och verksamheterna studenterna är ute på för att hitta en så bra lösning som möjligt, och detta redan innan rektorsbeslutet togs. Då dessa undantag hade godkänts oavsett om det gjordes i rätt tid eller retroaktivt har smittrisken inte ökat p.g.a. att studenter varit ute på verksamhetsförlagda studier.

Alla studenter vid MDH är försäkrade av Kammarkollegiet. Det innebär att studenter har rätt att ansöka om ersättning från sin försäkring om något skulle hända under sina studier, till exempel om man blivit smittad av Covid-19 under sina verksamhetsförlagda studier. Fältstudier och VFU är obligatoriska delar i utbildningen därför måste studenter som inte vill eller kan utföra momenten ta ett studieuppehåll. Det kan också vara behörighetsgivande med VFU inför kurser som kommer terminen efter. I  vissa fall kan studenter få dispens från behörighetskraven för nästkommande kurser. Ansökan om dispens görs vid anmälan för ny kurs, och det finns inga garantier att studenter kan fortsätta sin utbildning. Det kan också finnas en möjlighet att studera andra kurser under den tiden som är planerad för VFU. Dock sker en individuell bedömning av varje students fall om huruvida det är lämpligt och möjligt. Studenter som har frågor om studieuppehåll ska kontakta sin studievägledare. Du kan hitta mer information om hur ditt studiemedel kan påverkas på CSN:s hemsida.

Om du som student har frågor kring rektorsbeslut och undantagsbeslut inom ditt program kan du kontakta din programansvarig. Du hittar vanligtvis dessa uppgifter i din studiehandledning, men det går också att söka på din utbildning och personal via MDH:s hemsida. Du som medlem är varmt välkommen att kontakta studentkåren för personligt stöd och hjälp. För frågor som rör din utbildning ska du kontakta studentinflytandeansvarig, och för frågor relaterade till studiemiljö ska du kontakta vice ordförande som också är studerandeskyddsombud.

Mälardalens Studentkår stöttar inte högskolans rekommendation om att studenter som inte kan/vill utföra sina verksamhetsförlagda studier ska ta ett studieuppehåll.

Anledningen till detta är att studenter som tar studieuppehåll inte har rätt till CSN, vilket ofta är en students enda inkomst. Att välja mellan att utföra sin verksamhetsförlagda utbildning eller inte kan innebära att en student måste välja mellan att betala sin hyra och ha mat på bordet eller inte. Studenter får endast behålla sitt studiestöd i fall där utbildning pausas helt, om studenten blir sjuk eller där verksamheten de ska ut i inte kan eller får ta emot studenter p.g.a. smittspridning. Därför kommer studentkåren fortsätta driva frågan i olika forum vid högskolan för att förhoppningsvis hitta någon form av skyddsnät för studenter som hamnar i kläm.

PETRA WELLSTRÖM
Studentinflytandeansvarig

inflytande@mdsu.se / 073-059 70 81

TOMMIE HULTGREN
Vice ordförande och studerandeskyddsombud

vice.ordf@mdsu.se / 073-059 70 58

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås